Är du akademiker? Då kanske du styr dina barns yrkesval mer än du tror? Eller talar du illa om din arbetsplats när unga hör på? Ungas Framtidsrapport 2022 ger många aha-upplevelser. Den krossar också myten om att unga helst vill jobba på distans.

Världsläget har skakat vår trygghet i grundvalarna, också de unga finländarnas. Det avspeglar sig i den årliga framtidsrapporten som den riksomfattande påverkaren, Ekonomi och ungdom, TAT, låtit utföra bland 6000 finländska ungdomar. 

När unga får välja vad de värdesätter högst i arbetslivet står önskemål om stabilitet, trygghet och goda kolleger i topp. 

Lägst på listan står möjligheterna att utföra distansjobb. Under paneldebatten där årets undersökning presenterades antog man att föräldrarnas distansjobb under epidemin blivit ett avskräckande exempel.

När unga får välja den viktigaste attityden som de värdesätter i sitt kommande arbetsliv, uppger hela 87 procent att de vill arbeta i en miljö där människor värderas och behandlas jämlikt. 

Fem i topp då unga väljer bransch:

  • Skäliga arbetstider, samt en trygg och trivsam miljö
  • Goda kolleger och ledare
  • Intressanta arbetsuppgifter
  • Möjligheten att kunna utnyttja sin kompetens
  • En bra lön
Tala gott om ditt jobb

En oroväckande trend jämfört med fjolårets undersökning är att de unga blivit märkbart mycket oroliga för att arbetslivet ska bli för tungt för dem. De som känner så betonar i stället fritidens betydelse.

Panelen riktade en hälsning till arbetslivet.

– Ta väl hand om studerande som kommer på praktik. Det är en investering som kan förliknas vid att sätta in pengar på bank.

I den efterföljande paneldiskussionen som hölls när Ungas framtidsrapport 2022 lanserades uppmanar Ronja Roms alla som sysslar med ungdomsverksamhet att börja tala ännu mera aktivt om arbetslivet tillsammans med de unga. 

– Berätta för unga om ditt eget jobb, säger hon.

Paneldeltagarna betonar att det är viktigt att tala gott om sitt jobb och om arbetslivet överlag. Budskapet är tydligt: Din attityd kan bli avgörande för hur de unga anpassar sig till framtidens arbetsliv.

Föräldrarnas önskemål avgör

Man brukar säga att utbildning går i arv. Den här undersökningen visar att hemmets betydelse är oerhört stort när det gäller ungas val av utbildning.

En mycket anmärkningsvärd sak är att det inte finns en enda person som kan tänka sig att deras högsta utbildning i livet skulle vara på yrkesskolnivå, om de tror att föräldrarna förväntar sig en akademisk utbildning av dem.

Gymnasiebenägenheten är som väntat hög. De gäller i synnerhet unga vars föräldrar är studenter, och av dem kan endast tolv procent tänka sig en yrkesutbildning i framtiden. 

Det här väcker enligt paneldeltagarna frågor om hur vi bättre kan stöda ungas möjlighet att göra egna val i livet.

Goda tips som stöder unga i arbetslivet

  • Tala gott om ditt eget arbete där hemma.
  • Ta hand om med de unga som kommer på praktik till din arbetplats. Det är en god investering  för framtiden.
Sommarjobb lockar inte

Nästan hälften av de unga hyser goda förhoppningar om att de ska hitta en arbetsplats på sin hemort i framtiden. Tilltron är större bland ungdomar som bor i huvudstadsregionen. Samtidigt kan man se en tydlig regional skillnad när det gäller ungas benägenhet att söka sommarjobb. 

Av någon anledning är de unga i huvudstadsregionen inte lika ivriga att sommarjobba, men undersökningen svarar inte på frågan vad det kan bero på.

Under paneldiskussionen lyfte deltagarna fram betydelsen av att man i alla skolans ämnen lyfter fram arbetslivskunskap, men också att man i skolan börjar betona sommarjobbens betydelse ännu mera. Man ansåg att det här förpliktar och att det inte ska vara en uppgift som enbart åläggs studiehandledaren, men som helhet inte heller endast skolan.

Om ungas framtidsrapport

I undersökningen 2022 deltog cirka 6 400 elever från årskurserna 7–9 och andra stadiets utbildningar i Finland.

TAT:s årliga ungdomsundersökning kartlägger ungas attityder och förväntningar inför framtidens arbetsliv.

TAT har undersökt ungas arbetslivsutsikter redan under 20 års tid.

Se på inspelningen och den fördjupade paneldebbatten när Ungas framtidsrapport 2022 lanserades via den här länken.