Språket formar vårt tänkande och påverkar vad vi lägger märke till. För att kunna använda ord, begrepp och uttryck samt förstå innebörden av dem behöver vi ett ordförråd. Vi måste förstå betydelsen av de ord vi använder. 

Då eleverna i skolan erbjuds möjlighet att bekanta sig med ord och begrepp som beskriver styrkor, positiva känslor och goda egenskaper hos människor, blir det så småningom ett levande språk som kan tas i bruk och användas både i skolan och i det egna livet. Språket fungerar som en verktygslåda som hjälper individen att klara av utmanande situationer. Språket hjälper en också att se det goda, vara hoppfull, inte ge upp och orka arbeta mot sina mål. Det blir ett styrkespråk.

Det är viktigt att de vuxna i skolan aktivt och medvetet tar i bruk och använder styrkespråket med sina kolleger och sina elever alltid då det är möjligt i olika situationer i skolan och i olika ämnen på ett varierande, mångsidigt samt inspirerande och naturligt sätt. Då man använder språket i meningsfulla sammanhang tillsammans, blir styrkespråket ett språk som man behärskar och som man gärna använder med sina klasskamrater och med alla i skolan. Språket föder en känsla av samhörighet. Interaktionen blir bättre och stämningen likaså. 

Då en elev i samband med en handling använder en styrka är det viktigt att de vuxna i skolan noterar det, namnger styrkan och ger eleven respons. Det är stärkande att namnge positiva egenskaper och benämna sina egna samt andras styrkor i en grupp. När eleverna lärt sig styrkespråket kan de i skolan och i klassrummet observera, identifiera och uppmärksamma styrkor, uppmuntra klasskamraterna att använda styrkor, ge beröm och respons samt ta emot respons av andra. Genom styrkespråket kan man tillämpa positiv pedagogik i hela skolan och på så sätt stärka gemenskapen och inlärningen.

För att arbetet med styrkor i skolan ska lyckas behöver vi engagerade vuxna, kollegialt samarbete samt stöd av ledningen. Det är ett långsiktigt och medvetet arbete där alla vuxna i skolan behövs. Eleverna bör också vara delaktiga, för att inte tala om hemmen och föräldrarna. På det sättet kan vi även arbeta för ökat välbefinnande på ett bredare plan. 

För att kunna lära ut ett styrkespråk måste man själv behärska det och fungera som en förebild. Styrkor är färdigheter som man kan lära sig och som utvecklas och förändras. Mina egna kärnstyrkor är vänlighet, lärandets glädje (ivrig att lära mig), uthållighet, perspektivförmåga (har perspektiv) och samarbetar bra. Vilka är dina kärnstyrkor?

I mitt arbete som speciallärare har jag alltid utgått från det som fungerar. Jag har från första stund valt att se det goda hos mina elever. Jag har även arbetat hårt för att bygga upp ett förtroende och vara en positiv och trygg person i skolan. Många av de elever jag arbetat med under åren har haft det utmanande. Många gånger har vi tagit två steg framåt och ett steg bakåt. Men vi har aldrig gett upp. Vi har varje gång tillsammans valt att se det som är bra, det som har gått bra och på så sätt kommit vidare i arbetet mot målet. 

Det allra viktigaste för mig som speciallärare är att mina elever, trots sina utmaningar, har en bra självkänsla och är medvetna om sina styrkor. Jag vill att de ska känna sig sedda, hörda och viktiga. 

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.