Barns och ungas attityder till naturvård påverkas av många olika faktorer. Också undervisning kan ha en positiv inverkan på barns och ungas attityder till naturvård.

Syftet med Jeanette Björks magisteravhandling var att undersöka vad som påverkar barns och ungas attityder till naturvård och hurdan undervisning som kan inverka positivt på deras attitydutveckling. Utifrån syftet har följande två forskningsfrågor formulerats: Vilka faktorer påverkar barns och ungas attityder till naturvård? Vilka egenskaper kännetecknar undervisning med positiv inverkan på barns och ungas attityder till naturvård? 

För att få svar på frågorna användes systematisk litteraturstudie som forskningsmetod. 

Resultaten av undersökningen visar att barns och ungas attityder till naturvård påverkas av många olika faktorer. Flera av dem är personbundna, bundna till uppväxtmiljön och till skyddsobjektet. Men också undervisning kan ha en positiv inverkan på barns och ungas attityder till naturvård.

Framför allt undervisning som ger barn och unga mångsidig kunskap om naturvård och möjligheter till naturupplevelser kan främja deras attityder till naturvård. Den systematiska litteraturstudien visar emellertid också att mängden studier inom det här forskningsområdet är liten, och att det finns ett behov av fortsatt forskning om hur positiva attityder till naturvård utvecklas hos barn och unga.

Skribenten berättar kort om avhandlingen i ett videoklipp nedan:

Mer om magisteravhandlingen kan man läsa på Åbo Akademis webbplats.

Jeanette Björk har också utarbetat ett didaktiskt material Lär känna och hjälp naturens mångfald_uppgifter

Artikeln är en del av ett samarbete med Åbo Akademi.

Popularisering av magisteravhandlingar

  • Syftet med forskningsprojektet är att utveckla nya former av samverkan mellan universitet och samhälle och öka växelverkan mellan lärarutbildningen och skolsamfundet i Svenskfinland. Forskningsprojektet finansierades mellan 2019 och 2022 av Svenska Kulturfonden och Svensk Österbottniska Samfundet.
  • Lärarstuderande gör digitalt material utgående från sin magisteravhandling med syftet att på ett mer populärvetenskapligt sätt nå ut med sin nya kunskap till personer verksamma inom läraryrket och skolsamfundet som helhet.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.