Det är föräldramöte på mitt barns skola och läraren har grupperat oss föräldrar i mindre grupper. Tillsammans ska vi diskutera hur vi kan stödja barnens skolgång hemifrån. På en post-it-lapp skall vi skriva ner saker som vi i hemmet kan göra för att barnet klarar av skolgången på ett optimalt sätt. Det tas genast upp begränsning av skärmtid och alla instämmer och pratar i mun på varandra om hur svårt det är. Sedan nämner någon sömnen och en annan att erbjuda näringsrik mat hemma.

Jag tar upp betydelsen av en aktiv livsstil för att orka med skolgången och alla tystnar. Det provocerade tydligen för nu nickar ingen eller fyller på med någon egen tanke längre.

Jag tar upp betydelsen av en aktiv livsstil för att orka med skolgången och alla tystnar. Det provocerade tydligen för nu nickar ingen eller fyller på med någon egen tanke längre. Vårt utbredda stillasittande i samhället är tyvärr en bidragande orsak till att vi inte orkar koncentrera oss längre, men även en mycket känslig punkt. 

Stillasittande och inomhusvistelse har ökat bland alla grupper i samhället och påverkar alla aspekter av våra liv, men speciellt våra barns framtid. Det är inte längre många barn i skolåldern som når upp till rekommendationen om minst 60 minuters måttlig fysisk aktivitet per dag enligt de mätningar som görs årligen. Förtätningen av våra städer, trafik och en stressig vardag är faktorer som gör att barn rör sig allt mindre. Till det kommer ett ökat skärmtittande och att allt fler barn skjutsas till skola och aktiviteter. Konsekvensen är att många barn bara vistas i hemmet, skolan, och kanske i en tillrättalagd fritidsverksamhet och i bilen på väg dit. Det här är inte det optimala läget för att lära sig och ta till sig ny kunskap.

Genom att som barn röra på sig mångsidigt och regelbundet, till exempel genom normal lek utomhus, utvecklas deras motorik bäst.

Forskning visar att motorisk kompetens har ett starkt samband med både kognitiv förmåga och skolprestation. Sambandet är till och med starkare än vad både intelligenskvot och elevens socioekonomiska bakgrund har på liknande förmågor och prestation.

Forskning visar att motorisk kompetens har ett starkt samband med både kognitiv förmåga och skolprestation. Sambandet är till och med starkare än vad både intelligenskvot och elevens socioekonomiska bakgrund har på liknande förmågor och prestation. Tyvärr visar Move-testernas resultat på en konstant sjunkande fysisk prestationsnivå hos skolbarnen, där den motoriska färdigheten är ett testmoment. När jag årligen tar del av resultaten förundras jag över hur skolbarnen, av vilka nästan fyrtio procent har en så dålig kondition att de inte antas klara av ett normalt liv, ens orkar med en normal skoldag inklusive läxläsning. 

Det finns alla skäl till att våga lyfta upp problemet med stillasittandet till en diskussion.

Familjerna har ett ansvar i att erbjuda sina barn möjligheten till ett aktivt liv, för det garanterar dem livskvalitet och bästa möjliga förutsättningar för att lära sig.

Familjerna har ett ansvar i att erbjuda sina barn möjligheten till ett aktivt liv, för det garanterar dem livskvalitet och bästa möjliga förutsättningar för att lära sig. Läraren i skolan bör även känna till den fysiska aktivitetens positiva effekter på inlärningen och veta hur hen kan tillämpa rörelseaktiviteter i undervisningen. Att ibland föra ut undervisningen till närmaste grönområde är ett exempel på ett ypperligt sätt att få in mera rörelse, frisk luft och bättre inlärning för barnen. I min drömvärld skulle möjligheten att ge läxor i gymnastik införas med detsamma, det skulle även sända en signal till hemmen om att rörelse är viktigt i skolgången. 

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.