Världen förändras i snabb takt och nu behövs gemensamma värderingar och attityder. Men vilka? Vad tycker man i Finland, Ryssland eller Kina? I en unik OECD-rapport presenteras en undersökning där man har jämfört olika länders läroplaner. Man har även hittat en gemensam utmanare, nämligen de sociala medierna.

Klimatfrågan, cybersäkerhet och kulturell diversitet. Det här är exempel på världsomfattande förändringar som triggat igång en bredskalig debatt om att hitta gemensamma lösningar både på lokal och internationell nivå.

Var och en måste nu ställa sig frågan vad det innebär att vara människa. Den frågeställningen tangerar samtidigt den minst lika viktiga om hur vi ska kunna stödja våra elever att utveckla den egna moraliska kompassen. I det här sammanhanget är läroplanen i en nyckelposition, och den måste kunna transformeras i ett ännu mer dynamiskt flöde än tidigare.

De unga får komma till tals

Som ett svar på det här världsomspännande uppropet har OECD Future of Education and Skills 2030 låtit göra en omfattande internationell läroplansanalys.

I rapporten Embedding Values and Attitudes in Curriculum – Shaping a Better Future har det för första gången gjorts en omfattande jämförande undersökning mellan olika länder när det gäller värderingar och attityder inom ramarna för läroplansarbetet.

Förutom den här rapporten, som finns publicerad på OECD:s webbplats finns ytterligare fem rapporter i samma serie.

I undersökningen ingår bland andra beslutsfattare, akademiska experter, skolledare, lärare, icke-statliga organisationer och arbetsmarknadsorganisationer. Men det viktigaste av allt är att man också har låtit studenterna själva komma till tals i rapporten.

Det finns gemensamma syften

Värderingar beskrivs som de vägledande principerna som ligger till grund för vad människor anser vara viktigt när de fattar beslut inom alla områden av det privata och offentliga livet. Rapporten belyser att välformulerade värderingar och attityder kan hjälpa till att stödja elevernas livslånga lärande och samtidigt främja ett mer rättvist samhälle. 

Samtidigt framgår det tydligt att det finns många utmaningar inom området.

Rapporten visar också att det finns stora skillnader mellan olika länder i hur attityder och värderingar lyfts fram i läroplanen, men att det samtidigt finns ett gemensamt syfte. Samtliga läroplaner stöder ett rättvist, mänskligt, jämlikt och mångfaldigt samhälle.

Begrepp som respekt, kulturell mångfald, personligt och socialt ansvar, tolerans, demokrati och rättvisa är återkommande begrepp. Däremot gör olika länder olika val beträffande vilka attityder och värderingar som skall länkas ihop med ett särskilt block av ämnen och discipliner.

Från patriotism till individualism

Med tanke på det politiska världsläget kan det vara intressant att dyka ner i de kapitel som fokuserar på att synliggöra vilka värderingar man har valt att fokusera på i olika länder.

Här finns intressanta landsspecifika skillnader mellan till exempel Ungern, Ryssland, Kina och Finland. Bland de två första kan man hitta exempel på värderingar i läroplanerna som har starkt patriotiska och nationella drag. Finland utmärker sig i vissa avseenden genom fokus på individualism och att varje individ ska få utvecklas fritt och uppnå full potential.

I ett lärande ekosystem fungerar vi alla som förändringsagenter både före vi börjar skolan och även efteråt. Det här ekosystemet involverar naturligtvis lärarna, och precis som tidigare också föräldrar, kompisar och andra aktörer i närsamhället.

Sociala medier är en utmaning

Det som är ett nytt fenomen är de sociala medierna. I många länder upplever man det som problematiskt att sociala medier fortsätter att ingjuta oenighet kring de överenskomna attityderna och värderingarna som man genom hårt arbete lyckats enas kring i läroplansarbetet.

En annan svårighet man har stött på när det gäller läroplansförnyelsen är hur man ska bygga konsensus kring vilka värderingar och attityder som faktiskt ska införas i läroplanen. 

På skolnivå kan det också finnas oenighet mellan lärarnas egna värderingar och föreställningar, jämfört med de värderingar som finns i läroplanen.

I rapporten delar länderna med sig av sina erfarenheter. Ett råd bland många andra var att man bör säkerställa att lärarna är medvetna om de risker och möjligheter som finns gällande värderingar och attitydfostran när man kommunicerar via sociala medier.


Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.