Elisabet Metsäranta har i sin magisteravhandling i pedagogik intervjuat tre personer som har upplevt kränkningar och osakligt bemötande på grund av sin religiösa övertygelse under sin skoltid.

Pedagogisk forskning i Sverige visar att det är vanligt att unga kristna kränks för sin tro i skolan. Kränkningarna tar sig uttryck genom olämpliga kommentarer och negativa attityder. Orsaken till kränkningarna kan förklaras med den antireligiösa norm som finns i dagens skolor, där oliktänkande och religion ses som något avvikande. Det här strider mot Finlands grundlag som poängterar att friheten att tro eller inte tro är en av våra grundrättigheter. 

Syftet med magisteravhandlingen är att synliggöra hur personer med religiös övertygelse upplevt osakligt och kränkande bemötande under sin skoltid. Detta syfte bygger på antagandet att det också i finländska skolor kan förekomma upplevelser av kränkningar på grund av tro eller religionsutövning. Avhandlingens forskningsmetod är kvalitativ med en fokusgruppsintervju som datainsamlingsmetod. I fokusgruppsintervjun deltog tre informanter. 

Resultaten från fokusgruppintervjun visar att det förekommer osakligt bemötande mot religiösa personer i den finländska skolan. Informanterna upplever att det finns en attityd om att religiösa människor är lättlurade och fallit offer för religionens lögner. Kristendomen målas lätt upp som något skadligt, overkligt och ”konstigt”. En av informanterna har också upplevt kränkande attityder från lärare. 

Upplevelserna resulterade i bland annat ensamhet och utanförskap. Informanterna skapade nya strategier för att minska risken för att bli kränkta. Till skillnad från högstadiet var upplevelserna mera positiva under gymnasiet.

Skribenten Elisabet Metsäranta berättar kort om avhandlingen i ett videoklipp nedan:

Mer om magisteravhandlingen kan man läsa på Åbo Akademis webbplats.

Artikeln är en del av ett samarbete med Åbo Akademi.

Popularisering av magisteravhandlingar

  • Syftet med forskningsprojektet är att utveckla nya former av samverkan mellan universitet och samhälle och öka växelverkan mellan lärarutbildningen och skolsamfundet i Svenskfinland.
  • Forskningsprojektet finansierades 2019-2022 av Svenska Kulturfonden och Svensk Österbottniska Samfundet.

Kommentarer

2
  1. Innehållet är viktigt och bra. Och det är beklagligt att vi inte kommit längre än vi gjort. Själv undervisar jag i ortodox religion och möter också ibland rektorer eller kollegor som säger att det är jobbigt/besvärligt/svårt med schemat och ”kan inte alla bara läsa livsåskådning” eller dylikt.

    Vad gäller videon i sig blir jag lätt sjösjuk. Skulle det vara möjligt att filma om den utan att kameran skakar, och åtminstone utan sekvensen där Metsäranta går i sin tambur? Det tillför liksom inget, utan tar snarare bort koncentrationen.

    1. Tack för din kommentar! När det gäller din feedback om videon så är det lärarstuderande som själva gör digitalt material utgående från sin magisteravhandling. Syftet är att på ett mer populärvetenskapligt sätt nå ut med sin nya kunskap till personer verksamma inom läraryrket och skolsamfundet som helhet. Vi på Lärorikt är glada över att kunna dela de studerandes material.