Jan Nyqvist tog i sin magisteravhandling i pedagogik reda på hur rektorer i Svenskfinland ser på åskådningsundervisningen i Finland. Majoriteten vill ha ett gemensamt åskådningsämne.

Syftet med studien var att ge en helhetsbild av rektorers syn på åskådningsundervisningen i den grundläggande utbildningen. 32 rektorer från hela Svenskfinland svarade på slutna enkätfrågor hösten 2020. Rektorerna besvarade frågorna genom att ta ställning till olika påståenden om åskådningsämnena.

Resultatet visade att rektorerna skulle föredra ett gemensamt åskådningsämne istället för den nuvarande åskådningsundervisningen som nu ordnas, med två olika läroämnen, religion och livsåskådningskunskap.

Majoriteten av rektorerna ser flera nackdelar med den nuvarande modellen kopplat till organiseringen, elevens religionsfrihet och uppdelningen av åskådningsämnet i två skilda ämnen. Rektorerna efterlyser ett helt eller delvis integrerat åskådningsämne för alla elever.

Skribenten Jan Nyqvist berättar kort om avhandlingen i ett videoklipp nedan:

Mer om magisteravhandlingen kan man läsa på Åbo Akademis webbplats.

Popularisering av magisteravhandlingar

  • Syftet med forskningsprojektet är att utveckla nya former av samverkan mellan universitet och samhälle och öka växelverkan mellan lärarutbildningen och skolsamfundet i Svenskfinland. Forskningsprojektet finansierades mellan 2019 och 2022 av Svenska Kulturfonden och Svensk Österbottniska Samfundet.
  • Lärarstuderande gör digitalt material utgående från sin magisteravhandling med syftet att på ett mer populärvetenskapligt sätt nå ut med sin nya kunskap till personer verksamma inom läraryrket och skolsamfundet som helhet.

Artikeln är en del av ett samarbete med Åbo Akademi.