Scoutrörelsen fostrar aktiva och engagerade medborgare som tänker själva och vill agera för en bättre värld. I scoutingens strategi lyder visionen att Scouting ger alla unga färdigheter att förändra världen.

Med ett gediget och mångsidigt scoutprogram riktat till barn och unga, och ett utbildningssystem som ständigt ger aktuella verktyg åt våra frivilliga ledare, erbjuder scoutingen år efter år regelbunden hobbyverksamhet på svenska för femtusen personer runtom i Svenskfinland. Finlands Svenska scouter arrangerar årligen kring sjuttio utbildningstillfällen som i första hand riktar sig till medlemmarna. 

Scoutingen är en hobby med starka värderingar. I scouternas vardag syns värderingarna tydligast i scoutlöftet, som varje scout avger, och scoutidealen, som scouterna i löftet lovar förverkliga. Värderingarna fungerar som spelregler i livet. De ger trygghet att vara den man vill vara och att arbeta för en värld man vill leva i.

Att lära sig tillsammans

I praktiken finns värderingarna inbyggda i all verksamhet. Utmärkande för hur scouter utvecklas i sitt kunnande är learning by doing; scouter lär sig genom att göra i praktiken. Detta gäller både konkreta färdigheter som att sätta upp tält eller orientera och mer abstrakta kunskaper i ledarskap och samarbetsförmåga. 

Principen att lära sig genom att göra syns också i hur scouter lär sig att följa scoutlöftet och förverkliga scoutidealen. Scoutprogrammet och scoutmetoden, det vad scouterna gör, och hur de gör det, är uppbyggda med värderingarna i åtanke. Genom att följa scoutprogrammet lär sig den enskilda scouten att leva upp till scoutlöftet i sin vardag.

Patrullen blir en viktig grupp

Då en scoutkår gör en hajk i närmaste nationalpark drar de inte bara ut i skogen för att ha kul med sina kompisar, även om det är en viktig del av idén. Samtidigt kommer scouterna närmare naturen och lär sig älska och skydda den. De utmanar sig själva, testar och övervinner sina gränser, och framför allt lär de sig att samarbeta, respektera och lita på varandra.

Scoutverksamheten bygger på gemenskap och samarbete. Foto: Finlands scouter/Aleksi Inkiläinen

Patrullen är en central enhet – en liten grupp som möter utmaningar och upplever äventyr tillsammans. Genom samarbetet inom patrullen lär sig scouterna att alla är viktiga, att alla bidrar med något och att alla kan behöva handledning och stöd. Respekt för andra, självreflektion och lojalitet gentemot gruppen är en förutsättning för att scouting ska lyckas, och därmed också en naturlig följd av verksamheten.

Möten mellan åldersgrupper

Scoutingens huvudmålgrupp är barn och unga i åldern 7 till 22. Yngre barn kan delta i scoutverksamheten tillsammans med en vuxen inom ramen för familjescouting. För vuxna erbjuder scoutingen möjligheter att växa och utvecklas mångsidigt.

Det finns ingen verksamhet i scouterna som existerar utan scoutledare. Scoutledaren vandrar en scoutstig som lär hen både praktiska färdigheter och ledarskap. Scoutledaren utvecklar sig själv genom nya insikter som hen får i verksamheten, genom att delta i utbildningar, i samröret med andra och genom olika ansvarsuppdrag och utmaningar. 

Andra ledare ger vägledning, respons och stöd för ansvarsuppdragen och utgör med sitt eget exempel förebilder. Ledarskap har en väldigt stark roll samtidigt som de demokratiska strukturerna är starka. Scouter bildar team och samarbetar oberoende av ålder och ansvarsuppdrag. Barn, unga och vuxna lär sig av varandra och utvecklas tillsammans. 

Genom gemenskapen, äventyren, upplevelserna och utmaningarna stakar scouten ut sin egen stig mot framtiden, utvecklas och hittar sig själv.